คลิปแนะนำวิธีสร้างคลิปประกอบการบรรยาย

การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย Loom

 การสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPointการสร้างคลิปประกอบคำบรรยายด้วย PowerPoint + Office Mix


最終更新日時: 2020年 08月 1日(Saturday) 00:31