คลิปแนะนำการใช้งาน Application สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

1. Google Meet

         เครื่องมือสำหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยน นำเสนองาน หรือสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือนัดหมายพบนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาควรเข้าห้องประชุมก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณ 10 นาที หรือใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ซึ่ง Google Meet มีจุดเด่นคือไม่จำกัดเวลาในการใช้งาน

แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Google Meet


กรณีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม


การนัดหมายประชุมกับเพื่อนล่วงหน้าได้


2. Microsoft Teams

         เครื่องมือสำหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยน นำเสนองาน หรือสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือนัดหมายพบนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาควรเข้าห้องประชุมก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณ 10 นาที หรือใช้เป็นเครื่องมือในการประชุมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย @nrru.ac.th ได้อย่างสะดวก

แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Microsoft Teams


กรณีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม


การนัดหมายประชุมล่วงหน้า


3. สร้าง Mind Map ออนไลน์ด้วย Coggle

      กรณีอาจารย์มอบหมายให้สรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด (Mind Map) นักศึกษาสามารถสร้าง Mind Map แบบออนไลน์ได้ ตลอดจนสามารถทำเป็นงานกลุ่มได้ด้วย


4. เกมสนุกๆ ด้วย Kahoot

     ในการเรียนการสอน ทั้งสอนปกติ หรือสอนออนไลน์ หากมีเกมสนุกๆ มาใช้ในห้องเรียน ก็จะสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีได้ ซึ่งนักศึกษาเองก็มีโอกาสกลายเป็นผู้สร้างเกม จึงควรเรียนรู้ทั้งมุมของผู้สร้างเกม และมุมของผู้เล่นเกม 

การสมัครเข้าใช้งาน Kahoot


การสร้างเกม Kahoot


การแก้ไขเกม Kahoot


การเข้าเล่มเกม Kahoot


5. Nearpod สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์

     เครื่องมือสำหรับการสร้างสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์


Last modified: Saturday, 1 August 2020, 12:29 AM