องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การรู้จักและพัฒนาตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นหมู่คณะ และการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข

ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพที่สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของนักเรียน การทดลองจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์เพื่อออกแบบโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้เหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

เข้าใจประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความแตกต่างของบุคคล การสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การคิด การตัดสินใจ การจาและการลืม แรงจูงใจและอารมณ์ วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ความเป็นมาและความหมายของแบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้ในการแนะแนว จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การฝึกหัดใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาตามจุดประสงค์ต่างๆ ตามขั้นตอน ตั้งแต่การเลือก การบริหาร การตรวจและการให้คะแนน การแปลผลและการเขียนรายงาน