พื้นฐานการใช้ภาษามือระบบไทย ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษามือเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน การสืบค้น การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยรูปแบบการใช้ภาษามือที่เป็นมาตรฐาน  และรูปแบบทางการผสมผสานภาษาท่าทาง ภาษาไทยที่เน้นการเขียนการอ่าน ปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษามือกับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนา การใช้และการประเมินสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประยุกต์ใช้ ประเด็นปัญหาและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา และประเมินผลสื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

การใช้งาน moodle สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิธีการใช้ Moodle สำหรับนักศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่สามารถใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาควรมีการฝึกใช้งานให้ครบถ้วน